Σας πληροφορούμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα γνωστοποιηθούν μόνο στην Υπηρεσία Προσωπικού της εταιρείας @dvice Consulting. Δεσμευόμαστε ότι δεν θα γνωστοποιηθούν σε κανέναν τρίτο.