• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ @dvice Consulting
  • Ενημέρωση Βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. για εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. & Α.Ε.
  • Σύνταξη Μηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων
  • Σύνταξη και υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.
  • Σύνταξη και υποβολή Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α
  • Σύνταξη και υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.
  • Σύνταξη και υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.
  • Σύνταξη και υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης)
  • Σύνταξη και υποβολή Δήλωσης Εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε & Λοιπων Νομικων Προσωπων
  • Συστάσεις και ενάρξεις εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. & Α.Ε.
  • Συγχωνεύσεις, μετατροπές, διασπάσεις εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. & Α.Ε.
  • Σύνταξη και υποβολή Δήλωσης Φ.Μ.Α.Π Νομικών Προσώπων
  • Λοιπές Δηλώσεις σχετιζόμενες άμεσα με φορολογία Εισοδήματος.
  • Σύνταξη και υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών.
  • Έλεγχος Ορθότητας και πληρότητας Δηλώσεων Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων.
  • Υπολογισμός Μισθοδοτικών Καταστάσεων
  • Υποστήριξη και ενημέρωση σε Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα
  • Φορολογική και Λογιστική υποστήριξη σε θέματα επιτόπιων ελέγχων από κλιμάκια Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Εργασίας
  • Αντιπροσώπευση και Διεκπεραίωση Υποθέσεων ,( εξωτερικές εργασίες) ,των πελατών μας σε Οικονομικές Υπηρεσίες του Δημοσίου που είναι άμεσα συνυφασμένες με την Λογιστική Υποστήριξη.
  • Ολοκληρωμένο φορολογικό σχεδιασμό
  • Μηχανοργάνωση λογιστηρίων
  • Ένταξη Επιχείρησης σε προγράμματα Επιδοτήσεων
  • Ένταξη προσωπικού επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ
  ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ